Interculturele management en communicatie

Efficiënte communicatie beperkt zich niet tot goede kennis van een taal. Tijdens de eerste uitwisselingen met een anderstalige persoon, is het van primair belang dat het contact in het juiste culturele kader geplaatst wordt. Voortzetting van de relatie hangt daar vanaf. Een degelijke voorbereiding is daarom essentieel.

Doelstelling

De trainingen die A V A N C E verzorgd, maken u bewust van wat er speelt onder de oppervlakte: wat zijn de verwachtingen over en weer, waar berusten die op, wat zijn de houdingen en de gedragspatronen die daaruit voortvloeien, binnen en buiten de werksfeer.

Door de verschillen tussen nationale culturen in kaart te brengen, te benoemen en te analyseren, krijg je een raamwerk waarin de aandachtspunten binnen de onderlinge relatie helderder worden.

Vervolgens worden de belangen van de verschillende partijen in kaart gebracht, en ook de actoren met wie wordt samengewerkt, en de specifieke omstandigheden waarin de zakenrelatie zich afspeelt.

Door middel van cases worden eerder gepresenteerde theorieën over intercultureel management en interculturele communicatie in praktijk gebracht door gezamenlijk oplossingen te bedenken die werkbaar zijn, en op alle verschillende niveaus synergieën teweeg kunnen brengen in de samenwerking.

Resultaat

Als meetbaar resultaat van de training wordt een persoonlijk en een gezamenlijk actieplan ontwikkeld, dat als referentie kan dienen bij de samenwerking tussen de verschillende stakeholders Dat plan kan ook dienen als evaluatiemateriaal bij een eventuele follow-up.